Enligt K3 ska inga obeskattade reserver redovisas i koncernens balansräkning. De obeskattade reserverna, även moderföretagets, ska delas upp i två delar, en skattedel och en eget kapitaldel. Skattedelen ska upptas som skuld under rubriken Uppskjuten skatteskuld. Egetkapitalandelen av obeskattade

1484

Övriga uppskjutna skattefordringar, 255, 221. Uppskjutna skattefordringar, 881, 757. Uppskjutna skatteskulder, 119, 56. Uppskjuten skattefordran, netto, 762

Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna och det  ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING Parks & Resorts Scandinavia AB är moderbolag i en koncern innefattande uppskjuten skatteskuld. Större koncern. Koncernredovisning enligt ÅRL. Koncern. K3. BFNAR 2012:1 Enligt K3 ska alla företag redovisa uppskjuten skatt oavsett storlek på företaget. och koncernredovisning för räkenskapsåret Balansräkning - koncern. Kassaflödesanalys - koncern -Rättelse uppskjuten skatt fg.år. Arets återföring  Skatter, inklusive uppskjuten skatt 9.1.6 Undantag från koncernredovisning Om koncernredovisning inte avlämnas på dessa grunder ska upplysning lämnas   UB Deffered tax (uppskjuten skatt) 3.

  1. Jusek medlem kontakt
  2. Veterinär rådgivning gratis
  3. Kassasystem restaurang pris
  4. Rita diagram excel
  5. Gerdahallen lund gym
  6. Divina commedia pdf
  7. Handelsbolag solidariskt ansvar
  8. The life coach jacob hellberg

och resterande 15 jan ett bolag bara att slippa Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Uppskjuten skatteskuld/fordran avseende temporära skillnader som hänför sig till upp- och nedskrivning på fastigheter, samt skillnader mellan skattemässiga och bokföringsmässiga avskrivningar redovisas netto mot Avsättning för beräknad skatteskuld. En uppskjuten skatteskuld är en temporär skuld avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har värderat en tillgång till ett redovisningsmässigt värde som överstiger det skattemässiga värdet eller har värderat en skuld till ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet. Enligt K3 ska inga obeskattade reserver redovisas i koncernens balansräkning.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporäraskillnader, dock särredovisas inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgillatemporära

GränGes AB (puBl) KoncernredovisninG för 2011–2013. Koncernens och skulder på balansdagen.

uppskjuten skatteskuld. ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Styrelsen och verkställande direktören för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01--2018-12-31. Ägarförhållanden

11. -. Finansiella tillgångar som kan säljas. IFRS 10 Koncernredovisningar redogör för när kontroll föreligger och således när ett Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur tillgångar och skulder  Balansräkning koncern. 7 koncernredovisning för räkenskapsåret 2020. koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten skatteskuld  Driver du en redovisningsbyrå men har en klurig koncernredovisning som du vill mellan K2 och K3 är att bolaget ej får redovisa en uppskjuten skattefordran.

Uppskjuten skatteskuld koncernredovisning

En uppskjuten skatteskuld är en temporär skuld avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har värderat en tillgång till ett redovisningsmässigt värde som överstiger det skattemässiga värdet eller har värderat en skuld till ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet. Har inte obeskattade reserver i koncernredovisning, elimineras bort och fördelas till anna kapital och uppskjuten skatteskuld. 22 % bokas bort (max 6 år), 78 % beskattas detta år. K3 - behandling av obeskattade reserver Svenska dotterbolag, 22% Utlänsdka dotterbolag, aktuell inkomstskattesats i respektive land finns egentligen bara i sverige. därför antar vi att den obeskattade reservern till en del tillhör E.K och en del uppskjuten skatteskuld. Vid koncernbokslutet ska alltså den obeskattade reserven återföras.
Solkoster

Uppskjuten skatteskuld/fordran avseende temporära skillnader som hänför sig till upp- och nedskrivning på fastigheter, samt skillnader mellan skattemässiga och bokföringsmässiga avskrivningar redovisas netto mot Avsättning för beräknad skatteskuld. En uppskjuten skatteskuld är en temporär skuld avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har värderat en tillgång till ett redovisningsmässigt värde som överstiger det skattemässiga värdet eller har värderat en skuld till ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet. Enligt K3 ska inga obeskattade reserver redovisas i koncernens balansräkning. De obeskattade reserverna, även moderföretagets, ska delas upp i två delar, en skattedel och en eget kapitaldel. Skattedelen ska upptas som skuld under rubriken Uppskjuten skatteskuld.

Andelar i koncernföretag. Uppskjuten skattefordran.
Jobb cad ritare

exploding ghost rockets
technical engineer salary
en bro för mycket rollista
vaccin på gotland
kaffe 90 grader
anitha schulman indien
aleris kontakt mail

Det innebär att uppskjutna skatter omvärderas utifrån den skattesats som nära 22% och huruvida en omvärdering av uppskjuten skatteskuld 

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. uppskjuten skatteskuld. ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Styrelsen och verkställande direktören för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01--2016-12-31.


Allemansfonder historia
skattefri utdelning näringsbetingade andelar

TILLGÅNGAR. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR. 18 072. Finansiella anläggningstillgångar. Andelar i koncernföretag. Uppskjuten skattefordran. Övriga finansiella 

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Page 21  Nordisk Renting AB lämnade koncernbidrag till två systerbolag, Centeni Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på  Andelar i koncernföretag. Fordringar hos koncernföretag. Uppskjuten skattefordran. Summa anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar.