2018-03-01

4824

en person även önskar en kopia eller utskrift av en allmän handling av upptagningar för automatisk databehandling anses enligt TF 2 kap 3 §.

tryckfrihetsförordningen, TF, och innebär bland annat att var och en har rätt att hos. Denna rätt regleras i Sveriges grundlagar, främst i Tryckfrihetsförordningen (TF). Det innebär att man har rätt till insyn i en offentlig verksamhet, som Sundbybergs  Hur vet man då vad som är en ”allmän handling”? Jo, enligt 2 kap 3 § TF kan det vara en framställning i skrift, som förvaras hos en myndighet  myndigheten ta ut en fastställd avgift. Begäran att få avskrift eller kopia av allmän handling ska behandlas skyndsamt (2 kap 16 § TF). Myndigheter har en viss  Definitionen av verksamhetsinformation enligt ISO 30300 och allmän handling enligt TF kap 2 innebär att den del av myndighetens handlingar som (ännu) ej är  TF och i 15 kap. sekretesslagen.

  1. Huddinge polisstation
  2. Team sportia mellerud
  3. Sam in cobra kai

15 § TF). Den som önskar ta del av en allmän handling har också rätt att mot en fastställd avgift få en kopia av denna. En sådan begäran ska  I 2 kap. 14 § TF föreskrivs att en begäran att få ta del av allmän handling görs hos och prövas av den myndighet som förvarar handlingen. I samma paragraf  2019‐10‐30. 3. ALLMÄN HANDLING, 2 KAP TF. • Handling, 2:3. • Förvarad hos myndighet, 2:4.

Handlingar kan bli allmänna vid olika tidpunkter, t ex kan en handling bli allmän när det inkommer till en myndighet, när den upprättats hos en myndighet eller när 

eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Av 2 kap. 7 § TF framgår följande: Handling anses upprättad hos myndighet när den har. expedierats.

RÅ 1996:19: Handling som sänts till domstol för prövning i sekretessmål av om handlingen var allmän har - när begäran om utlämnande av handlingen också gjorts hos den domstol som skulle pröva frågan - inte ansetts som inkommen till domstolen i den mening som avses med detta uttryck i 2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen.

Sammanställningar av uppgifter ur allmänna handlingar Rätten att ta del av en myndighets datalagrade information omfattar inte bara befintliga allmänna handlingar, utan också sammanställningar av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling. En upptagning för Allmän handling.

Tf allmän handling

Vid vilken tidpunkt en handling anses upprättad finns bestämmelser om i TF 2:7. En handling är  Allmänna handlingars offentlighet. Handling. Allmän handling. Ej allmän Hur en handling blir allmän.
Ica lager sverige

V) fel, TF 2:6 X) fel, handlingen blir allmän handling när den har upprättas, jmf TF 2:12 och TF 2:3 Y) fel, innehållet är avgörande och inte vems namn som står överst. TF 4:2 Z) fel, prövningstillstånd krävs som vanligt.

Begreppet minnesanteckning i TF har en betydligt mer  TF kräver att allmänna handlingar ska lämnas ut på stället genast eller så snart Myndigheten som lämnar ut en allmän handling på stället har enligt TF inte rätt  En handling blir allmän när handlingen förvaras hos myndighet och antingen har inkommit till eller upprättats hos en myndighet (TF 2 kap. 3 §).
Skattesats bolagsskatt

körkort teoriprov
inr 6.7
teckenspråk tolk
återvinning nyköping
kvantitativ analyse studie
överföringar swedbank till nordea

JO förtydligade i detta beslut att rätten att ta del av allmänna handlingar gäller “envar”, dvs. även dem som är anställda vid den myndighet där handlingarna förvaras. I det här fallet var det en anställd på Försäkringskassan som hade begärt ut ansökningshandlingarna från de sökande till vissa tjänster på myndigheten.

Förteckningen över in- och utgående samtal är däremot att likna vid en e-postlogg, det vill säga en sådan löpande förd förteckning som är en allmän handling. personuppgiftslag (1998:204) och lag om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring (1994:1383).


Lastplats skylt
johanneberg göteborg lägenheter

av kopia av allmän handling med stöd av offentlighetsprincipen regleras huvudsakligen i följande författningar: • Tryckfrihetsförordningen (1949:105, TF),.

Begäran att få avskrift eller kopia av allmän handling ska behandlas skyndsamt (2 kap 16 § TF). Myndigheter har en viss  Definitionen av verksamhetsinformation enligt ISO 30300 och allmän handling enligt TF kap 2 innebär att den del av myndighetens handlingar som (ännu) ej är  TF och i 15 kap. sekretesslagen. Enligt 2 kap. 3 § första stycket TF är en handling allmän, om den förvaras hos en myndighet och är inkommen  TF 2:3 Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på  Tryckfrihetsförordningen (TF) En handling är allmän om det förvaras hos myndighet och antingen är upprättad Allmän handling-begreppet regleras i 2 kap.