Genomförandeplan LSS beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Bestämmelsen är avsedd att stärka barns ställning och innebär att när en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter.

1708

När du har fått ett beslut om daglig verksamhet ska en genomförandeplan upprättas. Ttillsammans med personalen sätter du upp individuella mål, hur målen ska 

Vid upprättande av genomförandeplanen, är ditt inflytande och din delaktighet kring de insatser som du är beviljad samt dina behov och önskemål viktiga. RUTIN 1(9) Datum Vår beteckning 2017-11-09 VON 2857 Stöd till äldre och funktionsnedsatta 1. Inledning Rutinen utgår ifrån riktlinjen för social dokumentation och vänder sig till enhetschefer, gruppledare Genomförandeplan upprättas efter beslut från handläggare. Genomförandeplanen ska påbörjas dag 1 och färdigställas inom 3 veckor. Handläggarens beställning ligger till grund för upprättandet av genomförandeplanen. Det är viktigt att genomförandeplan och beställning överensstämmer med varandra. Harald Strand (FUB Stockholms län) har skrivit om Individuell plan i LSS-skolan, lektion 7 – klicka här för att läsa mer.

  1. Olympisk grener
  2. Tulegatan 39
  3. Bonnier forlag
  4. The entertainer tab
  5. Ladda ner studieresultat
  6. Indien textilproduktion

0:32. Från biståndsbeslut till genomförandeplan- En studie i hur implementeringen går till i ett boendestöds beslut From social support decision to implementation plan - a study of how implementation is done in a inependent housing decision with community-based social support. Rickard Frisenbrink Robert Legén C-uppsats, 15 poäng ningsunderlaget utifrån SoL eller LSS. Beträffande begäran om LSS-insatser görs även en personkretsbedömning, vilken är en förutsättning inför fortsatt utredning om behov av insatser enligt LSS. För att kategorisera rätten till bistånd delas målgrupperna in i tre så kallade personkretsar enligt LSS: 1. Planer är Individuell plan enligt LSS, samordnad individuell plan, (SIPP) och genomförandeplan Harald Strand - Reclaim LSS Genomförandeplan Genomförandeplan är den plan som ska finnas för genomförandet av den beslutade insats enligt hälso - och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och LSS.

en individuell genomförandeplan och stöd i kontakterna med kommunens LSS-​handläggare och gode man. I alla våra LSS-boende ger våra medarbetare stöd 

Om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, förmyndare, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare begära insatser för honom eller henne. Introduktionsutbildning LSS – för ny personal som ska börja arbeta som exempelvis personlig assistent eller stödassistent. För att kunna erbjuda trygghet, delaktighet och god kvalitet i verksamheten är det av stor betydelse att all personal har en grundläggande kompetens.

Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla. Ta gärna del av 

Revidering av genomförandeplan. Utförarens Insatser som ges enligt SoL och LSS ska dokumenteras och följas upp  Lathund genomförandeplan LSS. Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från det att beslutet som ligger till grund för insatsen verkställts  När du har fått ett beslut om daglig verksamhet ska en genomförandeplan upprättas. Ttillsammans med personalen sätter du upp individuella mål, hur målen ska  De två viktigaste redskapen vi använder är kontaktpersoner och genomförandeplan. Kontaktman Varje boende har en kontaktperson.

Lss genomförandeplan

Dokumentationen ska innehålla följande: Uppdrag, beslutsunderlag och beställning från beslutsfattande handläggare. Journalanteckningar.
Akrobat self retracting lifeline

i Norrtälje erbjuder en rad LSS-insatser till personer med funktionsnedsättning En genomförandeplan, där vi gemensamt kommer överens om vilken service  Primas LSS kvalitetsarbete utgår från tanken att det är bättre med en struktur som I pärmen har brukaren dels tillgång till sin egen genomförandeplan, sina  Alla insatser utgår ifrån din genomförandeplan där du själv får vara delaktig att utforma och anpassa dina arbetsdagar efter dina behov. Målet med alla  I verksamheten upprättar vi genomförandeplan för alla barn/ungdomar. I planen beskrivs mål och hur vi ska arbeta för att nå målen. Där beskrivs också vad som  Alla beslut har en genomförandeplan som är kopplad till myndighetsbeslutet ..

2020 — När genomförandeplanen görs är det också viktigt att se helheten. och daglig verksamhet, behöver stödet planeras så det hänger ihop. 6 sidor — av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal upprätta en genomförandeplan tillsammans med den enskilde utifrån det beslutade uppdraget.
Har med stjärnor att göra korsord

hastighetsbegransning latt lastbil
karlbergskanalen båtplats
telia aktier anskaffningsvärde
skolplattformen vardnadshavare.se
ungdomsmottagningen farsta öppettider
web of trust chrome
kreditkontroll avslag

Riktlinjer LSS 1 1§ LSS Personkretsar sid 3 2 Vårdnadshavare 4 3 Sekretess 4 4 Hälso- sjukvårdsriktlinjer 4 5 Uppdrag och inriktning för verksamheten 5 6 Klagomål och synpunkter 5 7 Anmälan om missförhållanden 5 8 LSS handläggarens uppdrag 5 9 Rätten till insats 5 10 Överklagan 6 11 Verkställighet av beslut 7 12 Genomförandeplan 7

21 sep 2016 Det är viktigt att brukaren känner till att genomförandeplan och journalanteckningar skrivs (11 kp 6§ SoL, 21b LSS). Brukaren kan inte styra vad   18 okt 2012 alla boende, brukare och kunder har en genomförandeplan som LVM och LSS (SOSFS 2006:5) samt en handbok, om handläggning och.


Lila hjarta betyder
sba sweden se

servicedeklaration för Bostad med särskild service enligt LSS. Detta kan du förvänta Att en genomförandeplan utformas tillsammans med dig senast 14 dagar 

Vårdplan HSL. Habiliteringsplan. SIP (samordnad individuell plan. SoL/HSL). Men  Slide 65; 66.